ชื่อ - สกุลสมาชิก :
เจษฎา วงค์พรหม
หน่วยงาน :
สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
การทำงาน :
นักวิจัยสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา 2551-2559 นักวิจัยสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร 2559-ปัจจุบัน
ที่อยู่ :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การฟื้นป่าและการปลูกสร้างสวนป่า
Email :
fforjdw@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th