ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วีรชัย ตันพิพัฒน์
หน่วยงาน :
หน่วยวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไฟป่าภูมิภาคอาเซียนตอนบน ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูฝึกเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและเป็นหนึ่งในทีมผู้ฝึกสอนการจัดการไฟป่าของ Global Wildland Fire Network และ Asia Pacific Advanced Network Disaster Mitigation Mastercl
ที่อยู่ :
58 ซอยเพชรเกษม 23 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
นักวิชาการอิสระด้านการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อติดตามและช่วยบริหารจัดการภัยธรรมชาติ
Email :
veerachai.tanpipat@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th