ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ผศ. เจษฎา เตชมหาศรานนท์
หน่วยงาน :
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
การทำงาน :
อาจารย์ ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ :
59/4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
อุทกวิทยาป่าไม้, การจัดการทรัพยากรน้ำ, GIS, climate change
Email :
jessada.t@ku.th
www.conference.forest.ku.ac.th