ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย นายอนุสรณ์ กุลวงษ์
หน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
การทำงาน :
กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ที่อยู่ :
173 /1 ม.13 ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Agronomy /Landscape/community Management
Email :
aon_yaso19@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th