ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ฟิรดาว มะเกะ
หน่วยงาน :
-
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
14 ม.3 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
Dolala1133@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน กรณีศึกษา ป่าชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (The Utilization of Community Forest: A case study of Chulabhorn Phatthana 12 Community Forest, Sukhirin District, Narathiwas Province) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th