ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย นายสุรเดช โชติวุฑฒากร
หน่วยงาน :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
49 หมู่ที่ 1 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
สรีรวิทยา นิเวศวิทยา สัณฐานวิทยาเมล็ดและกล้าไม้
Email :
suradat_ffor@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th