ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ปิยะพล แก่นคง
หน่วยงาน :
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน :
ที่อยู่ :
135 ม.9 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
peteviest@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th