ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ละอองดาว เถาว์พิมาย
หน่วยงาน :
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กทม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
thaopimai68@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th