ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย พศิน มาประสพ
หน่วยงาน :
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การทำงาน :
พ.ศ.2554-2555 สำนักจัดการที่ดิน กรมป่าไม้ พ.ศ.2555-ปัจจุบัน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่อยู่ :
18/217 ซ.รามอิทรา3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
สำรวจวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถายดาวเทียม
Email :
tumf66@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th