ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. วารุณี นิลนาค
หน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
12/1 ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
kingkongaum007@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th