ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ดรุณี เจียมจำรัสศิลป
หน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
การทำงาน :
ที่อยู่ :
199/6 ม.1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
Email :
darunee_ji@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th