ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. วิภาวี วันเพ็ญ
หน่วยงาน :
-
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
comanche.117@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th