ชื่อ - สกุลสมาชิก :
รศ. รองลาภ สุขมาสรวง
หน่วยงาน :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
2556 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 - 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 - 2549 อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสต
ที่อยู่ :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
นิเวศวิทยา และการจัดการสัตว์ป่า
Email :
mronglarp@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th