ชื่อ - สกุลสมาชิก :
พรพิมล หมั่นจิตร
หน่วยงาน :
-
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
nanmanchit0896@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th