ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ผกามาศ น้องดี
หน่วยงาน :
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 649/1-4 ถนน ศรีเกิด ตำบล เวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
การทำงาน :
- ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการจัดการภูมิปัญญาป่าไม้ (LaFiKM) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - นักวิชาการป่าไม้ ฝ่ายศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่อยู่ :
154 หมู่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
phakamat.nongdee@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th