ชื่อ - สกุลสมาชิก :
จิรพัฒน์ จรูญอุดมสมบัติ
หน่วยงาน :
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การทำงาน :
ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ที่อยู่ :
1576 ซ.พระรามที่ 2 43 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
GIS RS
Email :
jirapat.gg@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th