ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ประสิทธิ์ วงษ์พรม
หน่วยงาน :
ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย 12/1 ม.2 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
12/1ม.2 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธานแมงมุมและแมลง
Email :
wongprom1418@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th