ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ดาริกา ผิวฝ้าย
หน่วยงาน :
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ห้อง 3410 22/8-9 ซ.พหลโยธิน 42 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
dphewfai@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th