ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. กนกวรรณ อุไรรักษ์
หน่วยงาน :
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10900
การทำงาน :
ที่อยู่ :
327 หมู่2 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
K_Urairak@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th