ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง ประนอม ชุมเรียง
หน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ (6)สตูล
การทำงาน :
ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สตูล)
ที่อยู่ :
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ (6)สตูล ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ความรู้ด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
Email :
meldec05@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th