ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สาทินี ซื่อตรง
หน่วยงาน :
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ราทะเล
Email :
satinee.sue@biotec.or.th
www.conference.forest.ku.ac.th