ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. สิตา ปรีดานนท์
หน่วยงาน :
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, BIOTEC, ถ.พหลโยธิน, ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ราทะเล
Email :
sita.pre@biotec.or.th
www.conference.forest.ku.ac.th