ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย อนุพงศ์ คล้ายสุบรรณ
หน่วยงาน :
ห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
สัณฐานวิทยาและเทคนิคทางชีวโมเลกุลของราทะเล
Email :
anupong.kla@biotec.or.th
www.conference.forest.ku.ac.th