ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์
หน่วยงาน :
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนบุญยินดี ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือ จังหวัดสมุทรสงคราม
การทำงาน :
กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน นักวิชาการประมง สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ :
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนบุญยินดี ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือ จังหวัดสมุทรสงคราม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
สมุทรศาสตร์ คุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email :
ffisncp@ku.ac.th
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th