ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง พนิดา อุนะกุล
หน่วยงาน :
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
การทำงาน :
นักวิจัย
ที่อยู่ :
39/145 ประชาอุทิศ 91 ทุ่งครุ กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ความหลากหลายทางชีวภาพของรา, เทคโนโลยีการหมัก
Email :
panidau@biotec.or.th
www.conference.forest.ku.ac.th