ชื่อ - สกุลสมาชิก :
แก้วนภา กิตติบรรพชา
หน่วยงาน :
โครงการอนุุรักษ์พันธุกรรมและส่งเสริมพัฒนาไม้รักใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสถานีวนวัฒนวิจัยแม่หวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
kaew.0547@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th