ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา
หน่วยงาน :
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
การทำงาน :
2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพ
ที่อยู่ :
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
tropical forest ecology, root ecology
Email :
chadtip.r@chula.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th