ชื่อ - สกุลสมาชิก :
อานนท์ ยอดญาติไทย
หน่วยงาน :
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 65 ม.1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การทำงาน :
ปี 2552 - ปัจจุบัน นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ที่อยู่ :
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 65 ม.1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนบนพื้นที่สูง
Email :
arnon.66@hotmail.co.th
www.conference.forest.ku.ac.th