ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย พนม สุทธิศักดิ์โสภณ
หน่วยงาน :
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
การทำงาน :
ที่อยู่ :
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
อนุกรมวิธานพืช
Email :
phanom@g.swu.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th