ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย นฤเบศ กะทิศาสตร์
หน่วยงาน :
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
exdoorsiom@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : สมบัติดินบางประการและการเติบโตของยูคาลิปตัสสายพันธุ์ต่างๆ อายุ 7 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา (Some Soil Properties and Growth of Various 7-Year-Old Eucalyptus Species at Sakaerat Silvicultural Research Station, Nakhon Ratchasima Province ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th