ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. อารยา อุ้ยกิ้ม
หน่วยงาน :
การทำงาน :
ที่อยู่ :
63/5 หมู่1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
Araya100938@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ผลของการตัดขยายระยะต่อการสะสมและปริมาณสารอาหารของซากพืช ในพื้นที่ป่าฟื้นฟู ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา (Effects of Thinning on Litter Accumulation and Nutrient Content in Reforestation Area at Sakaerat Silvicultural Research Station, Nakhon Ratchasima Province ) สถานะเอกสาร : กรรมการพิจารณาผลงาน
www.conference.forest.ku.ac.th