ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง สัจจาพร หงษ์ทอง
หน่วยงาน :
ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
ัyai871@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th