ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย Guku Hitsuma
หน่วยงาน :
JIRCAS, c/o กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การทำงาน :
Senior Researcher of FFPRI, Senior Researcher of JIRCAS
ที่อยู่ :
JIRCAS, c/o กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
hitsuma@affrc.go.jp
www.conference.forest.ku.ac.th