ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. อุดมจิต ขจีจิตร
หน่วยงาน :
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
413ีudo@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th