ชื่อ - สกุลสมาชิก :
กมลพร ชัยวิศิษฐ์
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ศูนย์วนวัฒนวิจัย ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
k.chaiwisit@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th