ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ผศ. กัญจน์ ศิลป์ประสิทธฺ์
หน่วยงาน :
สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
kun@g.swu.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th