ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. เกศินี เชื่อมนอก
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) 140 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
bueyam_50@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th