ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ญาณินี ขำคีรี
หน่วยงาน :
59/118-120 ซ.เอกชัย 89/4 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
การทำงาน :
ที่อยู่ :
59/118-120 ซ.เอกชัย 89/4 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
aoryaninee@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th