ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น้ำฝน
หน่วยงาน :
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา
การทำงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ที่อยู่ :
9/59 ซ.ทองดี 2 ถ.จิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
namfon@hu.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th