ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. โชคดี คันธวัน
หน่วยงาน :
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
54/21 ซอย43 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
dee_e34@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th