ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ปรารถนา มีสินเจริญ
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
การทำงาน :
International forestry cooperation
ที่อยู่ :
61 ถนนหพลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Email :
prattana71@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th