ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย มีเดช พงศ์จันทรเสถียร
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
การทำงาน :
1. ส่วนฟืื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 2. ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 3. ส
ที่อยู่ :
บ้านห้วยแมง ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
mom_5157@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th