ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ปริญญารัตน์ จินโต
หน่วยงาน :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมุ่ 9 ถ. นครสวรรค์วิถ๊ ต.นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์
การทำงาน :
2550 - 2552 หน่วยวิจัยการฟื้นฟู 2553 - ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่อยู่ :
เลขที่ 398 หมุ่ 9 ถ. นครสวรรค์วิถ๊ ต.นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
parinyarat.jt@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th