ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ศักดิ์ดา แสนมี่
หน่วยงาน :
IMPECT, 252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
การทำงาน :
ทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
ที่อยู่ :
188/544 ม.10 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
มีประสบการณ์ร่วมในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง การจัดการความหลายหลายทางชีวภาพตามจารีตประเพณีอย่างยั่งยืนสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี
Email :
sakdasaenmi@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th