ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย Narong Pengsao
หน่วยงาน :
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ 71 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 50130,
การทำงาน :
เจ้าพนักงานการเกษตร ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
159 หมู่ 11 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
npengsea@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th