ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ดารารัตน์ สงลา
หน่วยงาน :
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
ที่อยู่ :
22/24 ซอยพหลโยธิน 43 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
drunk_nut@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th