ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นางสมหญิง ดวงสถาพร
หน่วยงาน :
ส่วนนโยบายและแผน สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
ton64.sd@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th