ชื่อ - สกุลสมาชิก :
รณสิทธิ์ มณีไสย์
หน่วยงาน :
ส่วนอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
การทำงาน :
- อนุสัญญา CITES, กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
ที่อยู่ :
ส่วนอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
- อนุสัญญา CITES - การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ
Email :
ronytectona@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th