ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย พงศ์พณิช เกื้อทอง
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
การทำงาน :
ที่อยู่ :
สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
pongpanit2536@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th