ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย พิจักษณ์ ฉัตรทอง
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
การทำงาน :
ที่อยู่ :
สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
asus.pijak@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th